Vår Vision

NYFA Sweden är en ideell förening vars långsiktiga målsättning är att skapa bättre människor. Genom ett holistiskt angreppssätt och evidensbaserad metodologi kommer NYFA IF att nå målet och skapa bättre ungdomsledare samt en bättre miljö kring, och i, idrotten för att på så sätt höja kvaliteten på ungdomsidrotten.

Vårt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och vårt mål är att skapa en verksamhet där alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, nationalitet eller politisk åsikt och vi accepterar inte någon form av diskriminering, mobbning eller trakasserier på grund av dessa.

NYFA IF anser att ledare för barn, och ungdomsledare bär på ett extra stort ansvar som förebilder. Ett ansvar som påverkar vad vi säger och hur vi beter oss, både på och utanför planen.

NYFA IFs uppdrag:
 • att skapa en inkluderande idrottsmiljö som får barn och unga att stanna i idrotten längre
 • att genom att sätta krav på föreningar, tränare och ledare höja standarden på utförandet- och få tillbaka glädjen i svensk ungdomsidrott
 • att identifiera nästa generations ledare och utveckla dessa

Värdeord 1: Arv

Arv är inte bara det vi fysiskt lämnar efter oss utan det är också summan av vårt agerande. Det är kulturen vi skapar och som ”sitter i väggarna”. Sättet du är och behandlar andra lämnar djupa spår långt efter att du lämnat scenen. Det är miljön inom vilken föreningen utvecklas.

Din insats som ledare har genomslag likt ringar på vattnet.

Det är upp till dig om det är positiva eller negativa effekter.

Värdeord 2: Ansvar

Du som individ äger ett ansvar över hur du utövar ditt ledarskap, din idrott och hur din förening värderar ungdomsidrott. Du skall kunna och vilja stå upp och säga ” Så här gör vi för att…”. Alla delar av föreningen, från styrelse till tränare, utövare, föräldrar, domare, lagledare, sponsorer och supportrar, äger ansvar för sin del vilket ger föreningen bästa möjlighet att utvecklas i en positiv anda.

Det betyder att alla också har ett kollektivt ansvar för föreningens agerande, värderingar, beteende, pedagogiska standard och prestation.

Värdeord 3: Utveckling

Ledarskap handlar inte om att bestämma över andra, det handlar om att ge ungdomar verktygen, självkänslan och självförtroendet att ta sunda och långsiktigt hållbara beslut. Det handlar om att ge förutsättningar för förståelse av ett ämne eller koncept.

Att skapa en miljö där utövaren vet när och vilka frågor som behöver ställas för att maximera sin egen utveckling.

Att skapa tilltro och förtroende för processen så att människan kan utvecklas.

Det handlar om att bygga självförtroende och självkänsla hos individen och därigenom förutsättningar att ta rätt beslut vid rätt tillfälle.

Varför?

Vi ser att barn och ungdomar lämnar idrotten tidigare och tidigare samtidigt som andelen barn och ungdomar som rör sig för lite ökar. Vi ser att det ideella engagemanget som idrotten är helt beroende av ställs inför utmaningar som ledare och tränare kämpar med att klara av. Idrotten behöver nya verktyg för att hantera de nya problem och möjligheter som dagens samhälle erbjuder. Därför finns NYFA IF, för att vi  vill erbjuda en möjlig lösning.
NYFA IF skapar stöttepelare för nuvarande system genom att se helheten, både hos individen och föreningen, och genom att ge ledare och spelare konkreta möjligheter att maximera engagemang och glädje.

 

”Idrotten ska hålla oss i rörelse hela livet men de senaste åren har vi sett att barn och ungdomar slutar allt tidigare och att de flesta inte hittar tillbaka till idrotten. Samtidigt upplever många vuxna att trösklarna in i föreningslivet är höga. En del av förklaringen ligger i stora globala trender som urbanisering, digitalisering och en ökad individualisering som har påverkat även Sverige – och till och med deltagandet i idrott. Där kan vi konstatera att idrotten på en del områden helt enkelt måste förnya sig för att förbli attraktiv.”
SISU Strategi 2025

Vad vi gör

NYFA IF kan erbjuda föreningar och individer en fysisk- och teoretisk platform för tränarutbildning baserad på hagkvalitativ idrottspedagogik. NYFA IFs nätverk besitter hög kunsap inom sina ämnesområden och finns tillgängliga för föreningar och individer för att föra vidare sin expertis.

NYFA ideell förening erbjuder:
 • Samarbete med flera internationella idrottsorganisationer
 • I Trygga Händer, utbildning om FNs barnkonvention. Läs mer
 • Samhällsutveckling i norra Zambia för att erbjuda barn möjligheter för idrott och utbildning. Läs mer

“The greatest good that you can do for another is not just to share your riches but to reveal him to his own.”

Benjamin Disreali

Våra konsulter

NYFA IFs nätverk specialiserar sig inom:

 • Ledarskapsutbildning
 • Ugdomsledarskap
 • Proffsidrott
 • Formell utbildning
 • Individuell utveckling
 • Prestation, kultur och vetenskap
 • Mental hälsa
 • Idrottspsykologi
 • Anatomi & fysiologi
 • Elitfutsal
 • Välmående och kost
 • Barnrätt och mänskliga rättigheter

Vår värdegrund

Vårt arbete utgår ifrån alla människors lika värde och vårt mål är att skapa en verksamhet där alla känner sig välkomna oavsett kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, nationalitet eller politisk åsikt och vi accepterar inte någon form av diskriminering, mobbning eller trakasserier på grund av dessa.

NYFA IF anser att ledare för barn och unga bär på ett extra stort ansvar som förebilder. Ett ansvar som påverkar vad vi säger och hur vi beter oss, både på och utanför planen. Alla personer verksamma inom NYFA IF ska därför känna till och agera enligt Idrottsrörelsens uppförandekod, framtagen av Riksidrottsförbundet.

I Trygga Händer

NYFA IFs policy är att övergrepp mot barn och unga är fullständigt oacceptabelt. Därför samarbetar vi med Frälsningsarmén för att utbilda alla ledare inom NYFA IF och samarbetande föreningar i kursen ”I Trygga Händer: en etisk vägledning för att förebygga övergrepp bland barn och unga”. Utbildningen ger vuxna verktyg att lära sig identifiera, reagera och agera på när barn far illa.

Alla vuxna ledare som möter barn och unga inom vår verksamhet måste certifieras minst vart tredje år, antingen som deltagare av den svenska kursen ”I Trygga Händer” eller liknande utbildning i annat land.

Frilagd logo med text

Vi vill att varje individ ska:

 • mötas med respekt.
 • känna sig trygg hos oss.
 • trivas inom alla aktiviteter som vi ordnar.
 • känna att hon/han blir rättvist behandlad.
 • bli sedd för den hon/han är.

Barnkonventionen

NYFA IFs barnsyn har sin utgångspunkt i FNs konvention om barnets rättigheter. Barnkonventionen ser på barn som fullvärdiga individer med egna rättigheter och barndomen som en unik period i en människas liv med lika högt värde som vuxenlivet. Barnkonventionen framhåller både barnets speciella behov av skydd och barnets rätt att bli behandlad med samma respekt som alla andra människor.

barnkonventionen-i-sin-helhet-1_fcfc851b92312e25-w1200

Barnkonventionens fyra grundprinciper

 • Alla barns lika värde och skydd mot diskriminering
 • Barnets bästa i alla beslut som berör dem
 • Barnets rätt till liv och utveckling
 • Barents rätt till delaktighet och rätt att komma till tals